תפריט ניווט
04-6395610

תקנון רכישה

תקנון שימוש באתר – מערכת תיאומי ביקור ורכישת כרטיסים דיגיטליים

כל הרוכש כרטיס דיגיטלי או מתאם ביקור באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

 1. התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
 1. האתר לתיאום ביקור ו/או לרכישת כרטיסים דיגיטליים (להלן: "האתר") הינו אתר האינטרנט הרשמי של קייקי כפר בלום ובית הלל ש.מ (להלן: "קייקי כפר בלום").
  אתר זה מאפשר לתאם ביקור ו/או לרכוש כרטיסי כניסה דיגיטליים לקייקי כפר בלום באמצעות כרטיס אשראי.
 1. קייקי כפר בלום שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י קייקי כפר בלום. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
 1. מלאי הכרטיסים לקייקי כפר בלום המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.

הגדרות

 1. בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצדם, כדלקמן:
 • "מזמין" או "משתמש"- אדם המזמין כרטיס לכניסה או לפעילות בקייקי כפר בלום באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.
 • "כרטיס" – כרטיס כניסה לקייקי כפר בלום, הכולל תאריך ושעת הגעה לאטרקציה ספציפית בקייקי כפר בלום.
 • "עסקה"- הזמנת כרטיס באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.

רכישה

 1. ניתן להזמין באתר כרטיסים.
 1. זכויות מזמין הכרטיס הינן עבור כניסה חד פעמית לפעילות שלגביה נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של המזמין כפופה לתנאי כניסה במסגרת נוהלי כניסה ושעות פעילות האתר הנקבעים ע"י הנהלת קייקי כפר בלום.
 1. לצורך ביצוע הזמנת הכרטיסים באתר (להלן: "הזמנה") המזמין נדרש למלא טופס, הכולל פרטים, לרבות שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה. בעצם ביצוע ההזמנה מאשר המזמין את מסירת הפרטים.
 1. לקייקי כפר בלום שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 1. התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב המזמין במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה הינו בכפוף לאישורה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
 1. לאחר ביצוע תיאום ההגעה והתשלום עבור ההזמנה, יישלחו אוטומטית 2 אישורים לתיבת הדואר האלקטרוני שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה – אישור תיאום הזמנה ואישור תשלום. במידה והאישורים לא התקבלו בתיבת הדואר הנכנס, יש לבדוק בתיקיית דואר זבל (SPAM) או בתיקיות דומות. במידה והאישורים בכל זאת לא נמצאו, יתכן שהיתה טעות בהזנת כתובת הדוא"ל בעת ביצוע ההזמנה. במקרה זה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של קייקי כפר בלום במייל: sales@kayaks.co.il או בטלפון 04-6902616.
 1. בעת הכניסה לקייקי כפר בלום יש להציג את 2 האישורים בצורה קריאה דרך הטלפון הנייד או ע"י קובץ מודפס בקופת הכניסה.
 1. לאחר סריקת האישור בעת הכניסה לקייקי כפר בלום לא ניתן לבטל את הכרטיס.
 1. רכישת כרטיסים דרך האתר הינה בהנחת אתר לכן לא ניתן לממש הטבת חייל/סטודנט/אזרח וותיק לכרטיסים שנרכשו דרך האתר.
 1. כרטיס כניסה אשר מתבצע בתהליך של הזמנת תאריך ושעת הגעה תקף רק למועד שהוזמן. למזמין לא תהיה כל טענה או דרישה להחזרת עלות הכרטיס ככל שלא ימומש במועד המוזמן.

ביטול רכישה

 1. ביטול כרטיס הכולל הזמנת תאריך ושעה -ניתן לבטל עסקה זו עד לשני ימי עסקים קודם לתאריך שהוזמן.

בנוסף:

 • אין אפשרות לביטול חלקי של העסקה.
 • לא ניתן לבטל כרטיס שנעשה בו שימוש חלקי (מימוש כניסה של חלק מהאנשים עבורם נרכש הכרטיס).
 • הפנייה לבקשת ביטול עסקה אינה מהווה אישור לביטול העסקה עד לקבלת אישור בכתב לביטול.
 1. בוטלה רכישת כרטיסים כנדרש, תשיב קייקי כפר בלום לרוכש את כספו בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולתקנות ביטול העסקה. קייקי כפר בלום תשיב לרוכש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול את סכום התשלום בניכוי דמי ביטול שהוצאו על-ידי קייקי כפר בלום בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה בשיעור של 5% ממחיר השירות או המוצר או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010.

שימוש בפרטים

 1. קייקי כפר בלום שומרת את כל המידע המוזן באתר במאגר מידע רשום ומאובטח.
 1. במסגרת הרישום יתבקש המשתמש למסור פרטים שונים, הכוללים את שמו המלא, וכתובת הדואר האלקטרוני שברשותו. על המשתמש למלא את כל הפרטים הנדרשים, ולמסור לקייקי כפר בלום פרטים נכונים ומדויקים.
 1. משתמש אשר הביע בעת הרישום את הסכמתו לקבלת דיוור פרסומי ולאחר מכן לא יהיה מעוניין לקבל עדכונים והודעות מטעם קייקי כפר בלום, יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת, בדרך הנקובה בגוף ההודעה.
 1. משתמש שבחר להצטרף לדיוור נותן בזאת את הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת קייקי כפר בלום בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
 1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה קייקי כפר בלום על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, ומשתמש המוסר פרטים אישיים, עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי קייקי כפר בלום ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.

תפריט נגישות

נהנים בקייקי כפר בלום