תפריט ניווט
04-6395610

תקנון הגרלות

תקנון תחרות בחירת שם לבובת רפטינג

 1. מבוא
  1. בכפוף ובהתאם להוראות תקנון זה, תתקיים בחודשים אפריל מאי 2021 בעמוד הפייסבוק של קייקי כפר בלום ובית הלל (שותפות רשומה) תחרות לבחירת שם לבובת סירת רפטינג (להלן: "הבובה"), במסגרתה הגולשים יתבקשו לשלוח לקייקי כפר בלום ובית הלל הצעות למתן שם לבובה.
  2. כל משתתף בתחרות יהיה רשאי לעיין בתקנון התחרות, במשרדי 'קייקי כפר בלום ובית הלל' שבאתר הפעילות של קייקי כפר בלום ובית הלל בסמוך לקיבוץ כפר בלום ובאתר האינטרנט www.kayaks.co.il.
  3. בפרשנותו של תקנון זה והכללים שיחולו על התקנון והמשתתפים, הרי שבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר התחרות, לרבות במודעות ו/או בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר עורכת התחרות או באתרי אינטרנט אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  4. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות אך הוא מכוון לשני המינים גם יחד.
  5. ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתנאים הקבועים בתקנון זה.
 2. הגדרות

  לצורכי התחרות ותקנון זה, למונחים המפורטים להלן תהיה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם נאמר אחרת במפורש:

  1. "עורכת התחרות"/"קייקי כפר בלום" – קייקי כפר בלום ובית הלל, ש.מ. 550219281.
  2. "התחרות" – תחרות הנערכת על ידי עורכת התחרות, במסגרתה מתבקש הציבור הרחב להציע שם לבובה, אשר התמונה שלה תועלה לעמוד הפייסבוק של עורכת התחרות, כמפורט להלן בתקנון זה.
  3. "משתתף"- אדם ששלח לעורכת התחרות הודעה בפייסבוק עם הצעה למתן שם לבובה, ועומד בקריטריונים שהוגדרו בתקנון זה.
  4. "הזוכה" – משתתף אשר השם אותו הציע נבחר כזוכה עפ"י תקנון זה ועפ"י ועדת השיפוט.
  5. "הודעת זכייה" – הודעה רשמית מטעם קייקי כפר בלום המיידעת את המשתתף על דבר זכייתו ואת פרטיה.
  6. "ועדת השיפוט" – ועדה אשר תורכב מצוות של שופטים שיורכב מעובדי קייקי כפר בלום או מי מטעמה.
  7. "הפרס" – הפרס המפורט בסעיף 7 להלן.
 3. תקופת התחרות

  את ההצעות לשם הבובה ניתן לשלוח כתגובה לפוסט התחרות בפייסבוק של עורכת התחרות החל מרגע פרסום הפוסט עם תמונת הבובה בעמוד הפייסבוק של עורכת התחרות ועד ליום 31/05/2021 בשעה 24:00. שמות שיוצעו לאחר המועד האמור לא ישתתפו בתחרות. עורכת התחרות רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליט על הארכת תקופת התחרות או קיצורה.

 4. הרשאים להשתתף בתחרות
  1. התחרות פתוחה לכלל הציבור. תנאי להשתתפות של משתתף קטין שגילו עד 18 שנה הינו קבלת הסכמת הוריו/אפוטרופסיו החוקיים להשתתף בתחרות.
  2. ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד, שלא לצרכים מסחריים.
  3. ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי קייקי כפר בלום, צוות השופטים ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
  4. ההשתתפות, הזכיה בפרסים וקבלתם הינה בכפוף לעמידה ביתר הוראות תקנון זה. אדם אשר לא מילא אחר כל התנאים המפורטים לעיל ולהלן בתקנון זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות.
 5. כללי השתתפות
  1. ההצעות למתן שם לבובה יינתנו באמצעות שליחת הודעה לעורכת התחרות בפייסבוק, בצירוף שמו המלא של המשתתף.
  2. כל משתתף רשאי להציע 3 שמות במסגרת התחרות כולה.
  3. השמות המוצעים במסגרת התחרות לא יהיו: 1. פוגעניים ו/או 2. שמות המוגנים כקניין רוחני.
  4. יובהר, כי המשתתף מביע הסכמתו כי קייקי כפר בלום תהיה זכאית להשתמש בשם שנבחר לבובה לצרכיה על פי שיקול דעתה בכל מדיה שתבחר, לרבות מדיה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא.
  5. המשתתפים לא יקבלו כל תשלום עבור השתתפותם בתחרות, כמו גם בגין כל שימוש שתעשה עורכת התחרות בשמות שהוצעו על ידם, בהתאם להוראות התקנון. בעצם השתתפות בתחרות, מביעים המשתתפים את הסכמתם המפורשת לאמור בסעיף זה, ולהוראות התקנון, ויש בהשתתפות כדי להוות מתן אישור כאמור לקייקי כפר בלום, כמפורט בתקנון זה.
 6. בחירת השם הזוכה
  1. עורכת התחרות תעביר לוועדת השיפוט את כל השמות שהציעו המשתתפים, אשר עמדו בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
  2. ועדת השיפוט תבצע את השיפוט בהתאם לשיקול דעתה. ועדת השיפוט תבחר זוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והיא אינה מחויבת לנמק את החלטתה.
  3. נבחר שם לבובה אשר הוצע על ידי יותר ממשתתף אחד, יהא המשתתף שהציע אותו ראשון הזוכה.
  4. ועדת השיפוט רשאית שלא לבחור שם לבובה מבין השמות שהוצעו על ידי המשתתפים.
  5. השיפוט יתקיים בסמוך לתום תקופת התחרות, הרשומה לעיל בסעיף 3 לתקנון זה, כפי שייקבע על ידי עורכת התחרות.
  6. שם הזוכה יפורסם לא יאוחר מ-15 יום מיום סיום התחרות בפרופיל הפייסבוק/ האינסטגרם של קייקי כפר בלום או בכל מקום אחר אשר תבחר.
  7. קייקי כפר בלום ו/או ועדת השיפוט אינם מחויבים להסביר את הטעמים לכך ששם שהציע משתתף מסוים נפסל ו/או לא זכה, וכל החלטה כאמור, תהא לפי שיקול דעתם של חברי ועדת השיפוט, ומבלי שלמי ממשתתפי התחרות, תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.
  8. החלטת ועדת השיפוט הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
 7. הפרס
  1. הפרס – חופשה משפחתית לעד 5 נפשות ל-2 לילות באוהל ממוזג ב"בלום ויליג'" שבקייקי כפר בלום, כולל שייט ופארק אתגרי אצל עורכת התחרות.
  2. הודעת זכייה תיעשה בהודעה פרטית לפייסבוק של הזוכה או בתגובה לפוסט שהעלה המשתתף או בכל דרך שעורכת התחרות תראה לנכון.
  3. הזוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס לאחר שיעביר מספר טלפון בו יוכלו ליצור איתו קשר להמשך טיפול.
  4. מועד קבלת הפרס ייקבע על ידי עורכת התחרות.
  5. הפרס יימסר לזוכה, כאמור, כנגד הצגת תעודה מזהה, לאחר שעורכת התחרות וידאה את זהותו ואת התאמת הפרטים שנמסרו על ידו בהתאם למסמכים שיוצגו על ידו.
  6. הזכייה בפרס מותנית בחתימת הזוכה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו על טופס המאשר קבלת הפרס ע"י הזוכה ומסירתו ע"י עורכת התחרות. עורכת התחרות רשאית לוותר על תנאי זה כולו או מקצתו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
  7. מובהר בזאת כי הפרס, בשלמותו ו/או בחלקו, אינו ניתן להמחאה ו/או העברה כנגד תשלום או שלא כנגד תשלום ואינו ניתן להחלפה, כך שזוכה אינו יכול להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
  8. עורכת התחרות איננה מתחייבת לשמור את הפרס מעבר לתאריך 31/10/2021 אם הזוכה לא יצור קשר לקבל את הפרס עד לתאריך זה, תצא עורכת התחרות ידי חובתה לגבי מסירת הפרס.
  9. עורכת התחרות לא תישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב, לרבות מיסים וביטוח בקשר עם הפרס ו/או העשויים לנבוע מהפרס, ככל שיהיו, והם יחולו על הזוכה בלבד.
 8. זכויות יוצרים
  1. כל משתתף מצהיר כי אין ולא תהיינה לו או למי מטעמו, כל תביעה, דרישה או טענה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות, תביעות אשר עניינן בזכויות יוצרים, זכויות קניין או זכויות מוסריות, לרבות כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, בקשר עם השמות שהוגשו/שותפו/הועלו על ידו במסגרת התחרות.
  2. קייקי כפר בלום ו/או ועדת השיפוט ו/או מי מטעמם לא יהא אחראי, במישרין ו/או בעקיפין לכל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות, בין היתר בשל הפרת זכויות של צדדים שלישיים לרבות דיני זכויות יוצרים ו/או פגיעה בזכויות קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או בפרטיות של אדם ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים, בקשר עם השמות שהוגשו לתחרות. ככל שתעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי קייקי כפר בלום בקשר לשם כלשהו, יהא המשתתף אחראי לבדו, במישרין ו/או בעקיפין, למלוא הנזקים, ההוצאות וההפסדים שייגרמו לקייקי כפר בלום כתוצאה מטענה ו/או תביעה כלשהי כאמור, לרבות, בגין הפרת זכות יוצרים ו/או הפרת דיני קניין רוחני ו/או העתקה ו/או פגיעה במוניטין ו/או כל זכות אחרת של צדדים שלישיים. המשתתף יהא אחראי לשפות ולפצות את קייקי כפר בלום, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין הוצאות שיגרמו לה במסגרת הליכים משפטיים כאמור, ובגין הנזקים שיגרמו לה כתוצאה מהליכים אלו, לרבות הוצאות משפטיות ושכר עורך דין.
 9. אחריות המשתתף
  1. כל משתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד, וקייקי כפר בלום ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.
  2. קייקי כפר בלום לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.
 10. שונות
  1. קייקי כפר בלום שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.
  2. קייקי כפר בלום אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, רשת האינטרנט, רשת המחשבים, ציוד, רשת החשמל ומערכות השונות באמצעותן מתנהלת התחרות. עורכת התחרות לא תישא באחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות ו/או בתחרות, לרבות, אך לא רק, אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות בתחרות, שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.
  3. עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה.
  4. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
  5. עורכת התחרות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. לא ניתן להחזיר או להחליף פרסים שנתנו לזוכה.
  6. עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר לכך.
  7. עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי עורכת התחרות, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.
  8. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף ועורכת התחרות בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
  9. המשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת התחרות ו/או למי מטעמה בקשר לתחרות ו/או הליך התחרות.
  10. למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי משחק בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל.

תפריט נגישות

נהנים בקייקי כפר בלום